samenwerking


zakelijke samenwerking starten, aanjagen en runnen

PPS / joint venture / opdrachtgever & -nemer / governance

realiseer waarde door samenwerking

Partijen die met elkaar samenwerken kunnen veel bereiken. Voor optimaal resultaat is het cruciaal dat de samenwerking goed is vormgegeven. Sander Vester heeft een enorme ervaring met het opzetten en runnen van samenwerkingsverbanden. Zoals joint ventures. Coöperaties. Stichtingen. PPS (publiek private samenwerking). Vennootschappen. Verenigingen. Strategische samenwerking, zoals een langlopende opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Ook een gemeenschappelijke regeling tussen (semi) overheden is zo’n partnership.

de structuur is de fundering van succes

Zakelijk samenwerken is mensenwerk. Zonder juiste mensen en inzet wordt het geen succes. De basis wordt gelegd met “kille” afspraken over de governance. Oftewel de verhouding tussen de verschillende organen van een organisatie. De rol van de opdrachtgever vs. de klant. Aandeelhouders. Directie of Bestuur. Raden van Commissarissen, Toezicht of Advies. Leden. Iedereen moet helder weten waar hij aan toe is en wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

eigen doelstellingen zijn leidend

De voordelen van een partnership zijn evident. Het samenbrengen van verschillende achtergronden, expertises, netwerken, klantbestanden, verantwoordelijkheden, productiefaciliteiten, etc. kan voor meer slagkracht zorgen. Of concurrenten op afstand houden. Net als dat er door meerdere partijen meer geld bij elkaar gelegd kan worden. Een uitgekiende structurering is onmisbaar. Wie is waar voor verantwoordelijk? Wie bepaalt wanneer er geld bij moet en mag je dan weigeren? Hoe zijn benoemingen geregeld? De strategie? Wie besluit tot investeringen? Hoe om te gaan bij onmin? Hoe zit het met uittreding / verkopen van een belang? Etc.
Te vaak worden dit soort onderwerpen overgelaten aan juristen. Omdat ze te technisch zouden zijn. Dat is niet zo. De doelstellingen en wensen van de partners moeten juist leidend zijn bij het vormgeven van de afspraken. Vervolgens kan een jurist helpen bij het fijn slijpen van de contractuele vastlegging. Niet andersom.

partnerships aanjagen

Geregeld gebeurt het dat na een paar jaar een samenwerkingsverband niet meer lekker loopt. De pit is er uit. De initiatiefnemers werken elders. Andere zaken krijgen meer aandacht. Er is wrijving tussen de partners. Wat de reden ook is, met gerichte stappen kan er veel ten goede worden gekeerd. Wellicht is meer aandacht voldoende. Of moet er nieuwe partijen bij? Of is het beter als een partner afscheid neemt? Of moet de governance anders worden gestructureerd? Een strategische heroriëntatie? Andere mensen er op? Met het beantwoorden van dit soort vragen kan Sander Vester zorgen voor hernieuwd elan. Zodat er uit de samenwerking wordt gehaald wat er in zit.

diepe ervaring

alliander
Sander Vester heeft een ongekende ervaring met samenwerkingsverbanden. Met name opgedaan in de tien jaar dat hij namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam aandeelhouder was. Bij ondernemingen als Nuon, Schiphol, RAI, Carré, Stadsherstel, Alliander, NV Zeedijk, Beurs van Berlage, en vele anderen. Als gemeentelijk corporate governance expert adviseerde hij verder over talloze stichtingen, corporaties, etc. Vanwege zijn frisse blik op zaken, is een specialisme het (her)ontwerpen en (her)structureren van samenwerkingen. logo_nv_zeedijkHij deed dit bijvoorbeeld bij een complexe PPS (publiek private samenwerking) als de Beurs van Berlage. Het verbeteren van de corporate governance bij vennootschappen en stichtingen. Bijvoorbeeld bij Koninklijk theater Carré. Het opstellen van dividend-, benoemings- en beloningsbeleid. Het herschrijven van talloze statuten. Het liquideren van vennootschappen en stichtingen. Om doelstellingen te realiseren, onderhield hij bovendien continue constructieve contacten met stakeholders. Honderden overleggen had hij met andere partners, de directie / het bestuur en toezichthouders zoals raden van commissarissen.
RAI